Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Ślęzaka dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Grzegorza Magdziarza dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji dodatkowej linii do anodowania (rezerwowej) w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burnistrza Gminy Włoszczowa

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zostało wszczęte w dniu 06.03.2018r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (rewitalizacji) ulicy Wiśniowej we Włoszczowie.”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku WZWiK Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miasta Włoszczowy do ziemi poprzez istniejący wylot w rejonie ul. Przedborskiej

 

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 lutego 2010 r. ROL.II.6223-1009 udzielającej WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) oraz udzielenia WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miasta Włoszczowy do zienmi poprzez istniejący wlot w rejonie ul. Partyzantów

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miejscowości Kurzelów

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2018 r. - aktualizacja

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 23.04.2018r. do 14.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat rzecz Pana Pawła Błaszczyka.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji dodatkowej linii do anodowania w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A., zostaje przedłużony do dnia 30.04.2018r. z uwagi na możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia z dnia 19.03.2018r.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073)

 

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 7 i 77 oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy w dniu 01.03.2018r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0223T Konieczno - Modrzewie”, planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa.

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2018 r.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020 nr Konkursu POIiS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-20 13:38:47, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)