Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

Zbieranie statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na przejście rurociągu wodociągowego przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Zwlecza we wsi Pękowiec, gm. Włoszczowa na działce nr ewid. 1332 w obr. Gościencin

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

WOJEWODY śWIĘTOKRZYSKIEGO
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn.: "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

   Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 95 Koło Łowieckie Nr 17 "WENATOR" w Kielcach.

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2018 r. - październik roku budżetowego

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu pismami z dnia: 23.10.2018r. oraz 24.10.2018r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tereniegminy Włoszczowa na okres 3 lat

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 75 Koło Łowieckie "Żubr"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w okresie od 1.10.2018r. do 31.01.2019r. w każdą sobotę i niedzielę oraz w dniu 24.12.2018r. na terenie obwodu łowieckiego  nr 119 przez Koło Łowieckie „Jenot”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.      z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wiśniowa

Decyzja

Zbieranie statystyk

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej wsi Wola Wiśniowa na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) znak WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodzociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa 

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 23.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.304.2018.KSD, z dnia 14.06.2018r., znak: ŚZDW.RWD.4110.362.2018.KSD i z dnia 22.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WR.417.16.786.2018.2020.JM, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia, że

 - można zapoznać się z protokołem z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018r. w związku z toczącym się postępowanie administracyjnym polegającym na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”.

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

  Z A W I A D O M I E N I E

       Na podstawie z art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016r., poz. 703) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gmina Włoszczowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o  wydaniu  decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 t.j.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.05.2018r.; Zarządu Powiatu Włoszczowskiego,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa; w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Dariusz Sarnicki, ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego z nasypami i drogami dojazdowymi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 149,500 w ramach zadania modernizacji linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II pod nazwą: ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdów kolejowych w km 142,850 i km 149,500 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego””.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gminie Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE TERMINU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o zmianie terminu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Grzegorza Magdziarza dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 14:29:52, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)