Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 lutego 2010 r. ROL.II.6223-1009 udzielającej WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) oraz udzielenia WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miasta Włoszczowy do zienmi poprzez istniejący wlot w rejonie ul. Partyzantów

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miejscowości Kurzelów

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2018 r. - aktualizacja

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 23.04.2018r. do 14.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat rzecz Pana Pawła Błaszczyka.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji dodatkowej linii do anodowania w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A., zostaje przedłużony do dnia 30.04.2018r. z uwagi na możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia z dnia 19.03.2018r.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073)

 

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 7 i 77 oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy w dniu 01.03.2018r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0223T Konieczno - Modrzewie”, planowanego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa.

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2018 r.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020 nr Konkursu POIiS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społęczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U.2016,poz. 353).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania
oraz osoby zaintersesowane

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2017r., poz. 1073)          i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-16 09:20:32, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)