Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) znak WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodzociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa 

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 23.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.304.2018.KSD, z dnia 14.06.2018r., znak: ŚZDW.RWD.4110.362.2018.KSD i z dnia 22.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WR.417.16.786.2018.2020.JM, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia, że

 - można zapoznać się z protokołem z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018r. w związku z toczącym się postępowanie administracyjnym polegającym na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”.

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

  Z A W I A D O M I E N I E

       Na podstawie z art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016r., poz. 703) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gmina Włoszczowa.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
o  wydaniu  decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496 t.j.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 08.05.2018r.; Zarządu Powiatu Włoszczowskiego,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa; w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Dariusz Sarnicki, ul. Aksamitna 29, 02-287 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Budowa skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego z nasypami i drogami dojazdowymi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 149,500 w ramach zadania modernizacji linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II pod nazwą: ,,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla budowy skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową Nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacji przejazdów kolejowych w km 142,850 i km 149,500 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego””.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gminie Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE TERMINU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o zmianie terminu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Grzegorza Magdziarza dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Ślęzaka dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 10 §1 w związku z art. 89, art. 90, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia społeczeństwo

o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym na wniosek Pana Grzegorza Magdziarza dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji dodatkowej linii do anodowania (rezerwowej) w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burnistrza Gminy Włoszczowa

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zostało wszczęte w dniu 06.03.2018r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie (rewitalizacji) ulicy Wiśniowej we Włoszczowie.”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku WZWiK Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miasta Włoszczowy do ziemi poprzez istniejący wylot w rejonie ul. Przedborskiej

 

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Włoszczowskiego z dnia 23 lutego 2010 r. ROL.II.6223-1009 udzielającej WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) oraz udzielenia WZWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miasta Włoszczowy do zienmi poprzez istniejący wlot w rejonie ul. Partyzantów

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

o wszczęciupostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z części obszaru miejscowości Kurzelów

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym w 2018 r. - aktualizacja

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 23.04.2018r. do 14.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat rzecz Pana Pawła Błaszczyka.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji dodatkowej linii do anodowania w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A., zostaje przedłużony do dnia 30.04.2018r. z uwagi na możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia z dnia 19.03.2018r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 14:52:23, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)