Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 15.04.2019r. do 06.05.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat.

 

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 03.04.2019 .

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”, zostaje przedłużony do dnia 08.05.2019r. z uwagi na zachowanie 7 dniowego terminu na zapoznanie się stron ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w sprawie

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie” wszczętej na wniosek Inwestora - Pana Waldemara Michałka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Piotra Wędrychowskiego.

Raport końcowy z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej

Zbieranie statystyk

"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018"

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 29.03.2019r. do 19.04.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 32 położonego w budynku nr 22 na os. Jana Brożka, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu przez Inwestora w dniu 21.03.2019r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak:SKO.OŚ-60/4649/310/2018 z dnia 14.02.2019r. uchylającą decyzję tut. Organu z dnia 19.11.2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 19.03.2019 .

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 29.04.2019r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.2018r., poz. 2081z późn. zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 05.03.2019 .

Na podstawie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

z dnia 27.02.2019r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096. t.j. ze zm.)

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 20.02.2019r. do 13.03.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- lokalu mieszkalnego nr 3 położonego we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 79a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

- lokalu mieszkalnego nr 19 położonego we Włoszczowie na os. Broniewskiego 4 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

 - lokalu mieszkalnego nr 32 położonego we Włoszczowie na os. Broniewskiego 5 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

- lokalu mieszkalnego nr 71 położonego we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

- lokalu mieszkalnego nr 77 położonego we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12.02.2019r.

Na podstawie art. 49 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm.)

Starosta Włoszczowski
podejmuje na wniosek inwestora:
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa;

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm. )

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”, zostaje przedłużony do dnia 08.03.2019r. z uwagi na oczekiwanie na uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz wydanie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie.

Informacja

Zbieranie statystyk

z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Włoszczowa dotyczących projektów zmian statutów sołectw.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-04-19 14:29:52, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)