Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081),

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 19.11.2018r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2016r. Pana Tomasza Ślęzaka została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 30.10.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacji dodatkowej linii do anodowania (rezerwowej) w istniejącej hali oraz budowie dwóch nowych hal magazynowych i budynku biurowego na terenie przy ul. Młynarskiej 29 we Włoszczowie należących do EFFECTOR S.A.”, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2018 r. - październik roku budżetowego

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu pismami z dnia: 23.10.2018r. oraz 24.10.2018r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone ogłoszenia o ustnych przetargach nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej przy ul. Sienkiewicza 40 – stanowisko garażowe nr 1, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej przy ul. Sienkiewicza 40 – stanowisko garażowe nr 2, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej przy ul. Sienkiewicza 40, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat;

- nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych przy ul. Wiśniowej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 24.10.2018r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2016r. Pana Grzegorza Magdziarza została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”, powiat włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza

że w dniu 14 listopada o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej właność Gminy Włoszczowa.

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tereniegminy Włoszczowa na okres 3 lat

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 75 Koło Łowieckie "Żubr"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w okresie od 1.10.2018r. do 31.01.2019r. w każdą sobotę i niedzielę oraz w dniu 24.12.2018r. na terenie obwodu łowieckiego  nr 119 przez Koło Łowieckie „Jenot”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.      z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wiśniowa

Decyzja

Zbieranie statystyk

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej wsi Wola Wiśniowa na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (Kurzelów) znak WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodzociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa 

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI


zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 23.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.304.2018.KSD, z dnia 14.06.2018r., znak: ŚZDW.RWD.4110.362.2018.KSD i z dnia 22.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WR.417.16.786.2018.2020.JM, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa zawiadamia, że

 - można zapoznać się z protokołem z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2018r. w związku z toczącym się postępowanie administracyjnym polegającym na „Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”.

ZAWIADOMIENIE

Zbieranie statystyk

  Z A W I A D O M I E N I E

       Na podstawie z art. 10 §1 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016r., poz. 703) zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gmina Włoszczowa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-11-20 16:25:41, zmian dokonał(a): Anna Malinowska

WCAG 2.0 (Level AA)