Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 25.04.2017r. do 16.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- lokalu mieszkalnego nr 23 położonego we Włoszczowie przy ul.

Jędrzejowskiej 74 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej w Ludwinowie;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 74;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie przy ul. Różanej i Partyzantów – maszty kratownicowe.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015., poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015., poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzaiaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości

informację o dodatkowym uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1, obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa".

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadania publicznego Gminy Włoszczowa pn. "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej dziewcząt".

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. - aktualizacja

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"

Informacja podsumowująca

Zbieranie statystyk

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

Wniosek

Zbieranie statystyk

o upublicznienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Włoszczowa
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:
Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zbieranie statystyk

Plan zamówień publicznych na rok 2017


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-28 16:25:03, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)