Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 16.08.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- lokalu mieszkalnego nr 25 położonego we Włoszczowie na os. Broniewskiego 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

- lokalu mieszkalnego nr 42 położonego w Włoszczowie przy ul. Żerosmkiego 17 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017r. poz. 1257)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że na podstawie art. 63 ust. 2 w/w ustawy w dniu 04.08.2017r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie ulicy Koniecpolskiej oraz ulicy Głowackiego”, planowanego do realizacji przez Powiat Włoszczowski.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o przetargach

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 7 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2017r. została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa", pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) w związku z art. 10, 36 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2017r. poz. 1257)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Koniecpolskiej i Głowackiego", zostanie wydana w terminie do 15 września 2017r. ze względu  na uzupełnianie karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora oraz oczekiwania na opinię RDOŚ w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje o powołaniu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otawrtym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o wynikach przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości wynik ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem dzierżawę na okres do 6 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa, przeprowadzonego w dniu 13 lipca 2017r.

Ogłoszenie o przetargach

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszczowa zostały wywieszone ogłoszenia o I ustnych przetargach nieograniczonych na oddanie
w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa:

- nieruchomość położona we Włoszczowie na os. Broniewskiego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 7092/4 z przeznaczeniem na działalność handlową – sprzedaż warzyw i owoców; 

- nieruchomość położona w Rogienicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 648 z przeznaczeniem na ustawienie garażu blaszaka – stanowisko garażowe nr 1; 

- nieruchomość położona we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3815/4 z przeznaczeniem na magazynowanie maszyn rolniczych.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 20.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka zamieszkałego Ewina2, 29-100 Włoszczowa", powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
z dnia 02.06.2017r.

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Starosta Włoszczowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.05.2017r., uzupełniony dnia 31.05.2017r.; Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa; w imieniu której działa pełnomocnik: P. Michał Krzeszowski, os. Wojska Polskiego 3/19, 37-500 Jarosław; zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”.

Informacja o wykazach

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu
w dniach od 30.05.2017r. do 20.06.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie przy
ul. Jędrzejowskiej – dz. nr 3815/4;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie na os. Broniewskiego – dz. nr 7092/4;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej w Rogienicach – dz. nr 648.

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które przedłożone zostało na XXVI sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dniu 29 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30.05.2017r. do 21.06.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na rzecz  Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Sosnowa 29.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
 

                 Gmina Włoszczowa w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 217) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór
na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-17 12:45:36, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)