Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości

informację o dodatkowym uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka zamieszkałego Ewina 2, 29-100 Włoszczowa".

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust.1 pkt 2 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2106r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowla bydła należący do Tomasza Ślęzaka zamieszkałego Ewina 2, 29-100 Włoszczowa".

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"

Informacja podsumowująca

Zbieranie statystyk

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 2017r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 zostaną przeprowadzone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

Wniosek

Zbieranie statystyk

o upublicznienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Włoszczowa
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:
Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zbieranie statystyk

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
ogłasza sprzedaż mienia ruchomego w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji

Przedmiotem negocjacji jest samochód specjalny - pożarniczy marki KAROSA model CAS nr rej. TLWC413.

 

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o prawie zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.  poz. 778 ze zm.), art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza sprzedaż mienia ruchomego w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.

Przedmiotem negocjacji jest samochód specjalny-pożarniczy marki KAROSA model CAS

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 08.09.2016r.o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy
ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa


1. Przedmiot i cel dzierżawy - przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości (od ul. Południowej) o pow. 0,0760 ha z przeznaczeniem na cele rolne.
2. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, obręb 04 Czarnca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1074/2 o pow. 0,19 ha. Przeznaczenie w/g ewidencji gruntów i budynków – pastwiska trwałe – Ps.
Dla tej nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00001027/8. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawą gruntu w tym podatku od nieruchomości oraz do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów szczególnych.
3. Cena wywoławcza wynosi 95,00zł za przedmiot dzierżawy.
4. Czynsz dzierżawny płatny jest w stosunku rocznym do 31 marca każdego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłaszanym przez GUS. Gdy wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS będzie ujemny dzierżawca obowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości za poprzedni okres.
5. Wadium – 20,00zł.
6. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-30 09:58:05, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)