Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

 Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodów łowieckich nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie "Belina" we Włoszczowie

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

1823

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 14 stycznia 2019r. na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV, złączy kablowych średniego napięcia 15 kV,

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

 Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodów łowieckich nr 96 i 97 przez Koło Łowieckie "Słonka"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

   Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 54 Koło Łowieckie Nr11 "Przepiórka" w Kluczewsku

Z A W I A D O M I E N I E

Zbieranie statystyk

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na przejście rurociągu wodociągowego przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Zwlecza we wsi Pękowiec, gm. Włoszczowa na działce nr ewid. 1332 w obr. Gościencin

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

16042

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

 

Zbieranie statystyk

1

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

WOJEWODY śWIĘTOKRZYSKIEGO
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn.: "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Północ"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu pismem z dnia 11.12.2018r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

   Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 95 Koło Łowieckie Nr 17 "WENATOR" w Kielcach.

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2018 r. - październik roku budżetowego

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 34 i 35, art. 59 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu pismami z dnia: 23.10.2018r. oraz 24.10.2018r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu o jeden budynek do chowu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3093/1, 3093/2, 3094, 3095, 3097 w miejscowości Włoszczowa, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie”

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tereniegminy Włoszczowa na okres 3 lat

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 75 Koło Łowieckie "Żubr"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

            Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w okresie od 1.10.2018r. do 31.01.2019r. w każdą sobotę i niedzielę oraz w dniu 24.12.2018r. na terenie obwodu łowieckiego  nr 119 przez Koło Łowieckie „Jenot”.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.      z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wiśniowa

Decyzja

Zbieranie statystyk

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej wsi Wola Wiśniowa na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 14:52:23, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)