Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 15 grudnia 2017r. do dnia 15 stycznia 2018r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa-pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej we Włoszczowie-obręb 07, stanowiącej własność Skarbu Państwa , objetej księgami wieczystymi: KI1W/00000264/4 i KI1W/00016624/1 oznaczonej w ewidencji gruntówi budynków jako działki o numerach: 3779 o pow. 0,4453 ha, 3778/2 o pow. 0,1151 ha i 3781/1 o pow. 0,0910 ha, na których ustytuowane jest Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Partyzantów 102.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetagowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 11.12.2017r. do 02.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat;

- lokalu mieszkalnego nr 77 położonego we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: : „Budowa chlewni dla 63,84 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 1228/1 obręb 0004 w Czarncy, gmina Włoszczowa”

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29- 100 Włoszczowa, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Karola Kossakowskiego - właściciela firmy KAPPA-PROJEKT, w sprawie wwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie."

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POIiŚ 2014-2020 nr Konkursu POIiS.01.05.00-IW.03-00-K03/17

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat na rzecz "Prywatny Gabinet Stomatologiczny"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 13.11.2017r. do 04.12.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata pod ustawienie boksu garażowego na os. Brożka we Włoszczowie;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata pod ustawienie garażu blaszaka na os. Armii Krajowej we Włoszczowie;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata na rzecz Pani Urszuli Jeziorskiej, Pana Konrada Koszyki i Pana Andrzeja Koszyki;

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata na rzecz Pani Sabiny Garwol prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „TOWAREX”,

- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata na rzecz Włoszczowskiego Towarzystwa Wędkarstwa Sportowego;

- lokalu mieszkalnego nr 71 położonego we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paxdziernika 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka" po uchyleniu decyzji Burmistrza z dnia 20.06.2017r. decyzją Samorządowego Kolegium Odwołaczego w Kielcach z dnia 17.08.2017r. znak:SKO.OŚ-60/2391/128/2017.

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-12-15 08:33:40, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)