Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

Zbieranie statystyk

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych
i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowie,
w dniu 21 kwietnia 2020r. (wtorek) o godz. 11 odbędą się oględziny w terenie na ww. nieruchomościach w obecności biegłego w zakresie postępowań wodnoprawnych.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 10 oraz art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256

Wojewoda Świętokrzyski

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

podaję do publicznej wiadomości

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 74 ust. 3, ust. 3f i ust. 3g ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o numerze ewidencyjnym 1190 obręb 13 Kurzelów, będącej w terenie oddziaływania przedsięwzięcia, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Doroty Mielczarskiej, o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „WLS4406A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1188 obręb 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

podaję do publicznej wiadomości

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie z art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 8a i 8f ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016r., poz. 703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 85, 74, 828 położone w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa gmina Włoszczowa.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

            Zawiadamiam na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) o wszczęciu na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Włoszczowa”, ul. Kochanowskiego 1, 29-100 Włoszczowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bogdana Knop – Prezesa zarządu „ATMOTERM – EKOURBIS” Sp. z o.o., Al. Wolności 26/6, 42-200 Częstochowa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa budynku produkcyjnego o nowoczesny magazyn wyrobów gotowych na terenie zakładu OSM Włoszczowa”, planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 3889/2, 3890/2, 3891/2 obręb 7  we Włoszczowie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia o uzupełnieniu pismem z dnia 09.03.2020r. Karty informacyjnej przedsięwzięcia p.n. „Stacja paliw wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi” na działkach nr ewid. 3107/19, 3107/16, 3107/15 i 3107/3 we Włoszczowie, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji w sprawie wszczętej na wniosek Pana Andrzeja Siuta dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie spowodowanej nawiezieniem na działkę nr ewid. 7012/3 znacznej ilości ziemi i utwardzeniem jej tłuczniem w wyniku czego zablokowany został naturalny odpływ wód opadowych i roztopowych powodując rozlewanie się wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich tj. działek nr ewid. 7007/1, 4662/37 i 4662/21 obręb ewidencyjny 08 w miejscowości Włoszczowa zostaje przedłużony do dnia 03.05.2020r. z uwagi na konieczność uzyskania opinii od biegłego w zakresie postępowań wodnoprawnych. Powyższe działania maja na celu zebranie pełnego materiału dowodowego przez organ, w celu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane

że w dniu 24.02.2020 r. wydało decyzję znak: j.w., którą po rozpoznaniu odwołania P. Tomasza Śpiechowicza od decyzji Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.11.2019 r. znak: MRO.6220.20.2016.IJP3, którą określono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka", powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszczowa został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie przy ul. Strażackiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin wywieszenia wykazu od dnia 02.03.2020r. do 23.03.2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 51 ust.l pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Wojewoda Świętokrzyski

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-27 14:27:35, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)