Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do oraz przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Damiana Brajczewskiego pełnomocnika Pana Krzysztofa Dankowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. ziemnego stawu rybnego o pow. do 4700 m2 i głębokości do 2, 0 m w miejscowości Kurzelów na działce nr ewid. 606 obr. 0013 Kurzelów, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach na podstawie art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018,poz.2096,ze zm.)

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 26.06.2019 r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomności wykaz nieruchomości przeznacoznej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 31.04.2019 r.

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 13.05.2019r. do 04.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu lokalu mieszkalnego nr 22 położonego we Włoszczowie w bloku nr 5 na os. Broniewskiego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Zawiadomienie

Zbieranie statystyk

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 03.04.2019 .

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Raport końcowy z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej

Zbieranie statystyk

"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 29, art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

podaje do publicznej wiadomości

informację o uzupełnieniu przez Inwestora w dniu 21.03.2019r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski – hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka”, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak:SKO.OŚ-60/4649/310/2018 z dnia 14.02.2019r. uchylającą decyzję tut. Organu z dnia 19.11.2018r

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 19.03.2019 .

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. i art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.2018r., poz. 2081z późn. zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 05.03.2019 .

Na podstawie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

Na podstawie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH

O B W I E S Z C Z E N I E

Zbieranie statystyk

z dnia 27.02.2019r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096. t.j. ze zm.)


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-14 15:18:47, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)