Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa  o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)  z a w i a d a m i a m, że w dniu 08 grudnia 2022r. została wydana decyzja na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 495/3, 495/7, 484, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 511, 512/1, 513, 1367, 489 na terenie miejscowości Wola Wiśniowa, 223/1, 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 614, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 616, 255, 256, 257, 258 na terenie miejscowości Nieznanowice, 1499, 852/1, 679/4, 689 na terenie miejscowości Konieczno.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)   z a w i a d a m i a m, że w dniu 21 listopada 2022r. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 8034/2, 8094/5, położonych w obrębie 06 miasta Włoszczowy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) z a w i a d a m i a m,  że w dniu 18 listopada 2022r. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji, przewidzianego do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 636, 637, 343/9, położonych w Łachowie.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania, że w dniu 01.12.2022r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2022r. uzupełnionego w dniu 07.10.2022r. Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa reprezentowanego przez Pełnomocnika, została wydana decyzja umarzająca postępowanie w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa”, planowanego do realizacji w obrębach ewidencyjnych: 27 Wola Wiśniowa, 20 Nieznanowice, 12 Konieczno, gmina Włoszczowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

                           O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. 4661/25, 4661/26, 4659/13, 4935/3, 4664/38 obręb 08 m. Włoszczowa”, wszczętego na wniosek Inwestora - Pana Arkadiusza Szafrańskiego, działającego za pośrednictwem Pełnomocnika.

Zawiadomienie

Ikona statystyk

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam,

że na wniosek Hartwig Sp. z o.o., ul. Przedborska 87, 29-100 Włoszczowa wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Punktu Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych we Włoszczowie do urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalni) będących własnością innych podmiotów - Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)  z a w i a d a m i a m,  że w dniu 29 listopada 2022r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn110, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5156/2, 5321, 5320, 4160  położonych we Włoszczowie w obrębie 06.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 28.11.2022r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2022r. uzupełnionego w dniu 12.10.2022r., firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych Wola Wiśniowa o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością realizacji w dowolnych konfiguracjach mocy, zlokalizowaną w miejscowości Wola Wiśniowa, gmina Włoszczowa”, planowanego na terenie działek o nr ewid. 484, 500, 501, 1413 obręb 27 Wola Wiśniowa.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)   z a w i a d a m i a m,  że w dniu 28 listopada 2022r. została wydana decyzja na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63, przewidzianej do realizacji na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3100 położonej we Włoszczowie w obrębie 04.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000)  z a w i a d a m i a m, że w dniu 28 listopada 2022r. została wydana decyzja na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie, działającego przez pełnomocnika o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, przewidzianej do realizacji na częściach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4455/4 i 4455/5, położonych w obrębie 06 miasta Włoszczowy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia strony postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 368/1, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa”, że termin wydania przedmiotowej decyzji zostaje przedłużony do dnia 25.12.2022r. z uwagi na uzupełnianie Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Pełnomocnika Inwestora oraz oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Wykaz

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 21.11.2022r. do 12.12.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej w Ludwinowie, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Pana Benedykta Sufina.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Włoszczowa

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości zaktualizowany w związku ze zwalczaniem ASF harmonogram polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego  nr 95 planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie „WENATOR” w Kielcach.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 14.12.2022r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędą się I ustne przetargi nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonych w obrębie 0022 Przygradów, oznaczonych działkami nr nr: 76, 77, 163/2, 175, 176, 215, 216, 251, 252, 265, 268, 302, 304, 305, 306, 368, 658, 675, 686, 979, 981, 784, 820, 838, 857, 873, 886, 492/1, 492/2, 640, stanowiących drogi, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gminne i gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonej w obrębie 0023 Rząbiec, oznaczonej działką nr 833, stanowiącej drogę, uznanej decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gromadzkie.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonych w obrębie 0019 Motyczno, oznaczonych działkami nr nr: 33, 34, 35, 50, 70, 100, 116, 118, 128, 148/1, 149, 154/3, 185, 194, 195, 324, 413, 452/2, 466, 485, 526/1, 526/2, 551/1, 551/2 , 595, 632, 754, 755, 771, 799, 829, stanowiących drogi, grunty orne, pastwiska trwałe, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gminne.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonych w obrębie 0008 Gościencin, oznaczonych działkami nr nr: 11, 238, 240, 334, 362, 364, 455, 789, 1024, 1050, 1100, 1142, 1206, 1250, 1283, 1291, 1293, 1295, 1297, 1300, 1313, 1317, 1325, 1328, 1333, 2163, 2332, 2333, stanowiących drogi, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gminne.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że w dniach od 17 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Włoszczowa – pokój nr 32 będzie wyłożony do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny oraz dokumenty źródłowe nieruchomości położonych w obrębie 0005 Danków Duży, oznaczonych działkami nr nr: 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, stanowiących drogi, uznanych decyzją Starosty Włoszczowskiego za mienie gminne.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-12-08 15:18:09, zmian dokonał(a): Monika Starczewska

WCAG 2.0 (Level AA)