Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.), podaję do publicznej wiadomości

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 88, 89, 732/1, 732/2, 732/3 (obręb 0021) w miejscowości Ogarka, Gmina Włoszczowa”, planowanego do realizacji przez firmę Elektrownia PV 81 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Izę Michałek.

OBWIESZCZENIE

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

WYKAZ

Ikona statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa przeznaczonych do wynajmu na okres do 10 lat   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 (obręb 0016) w miejscowości Łachów, Gmina Włoszczowa”, wszczętego na wniosek Inwestora - Elektrownia PV 81 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Izę Michałek.

 

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 (obręb 0016) w miejscowości Łachów, Gmina Włoszczowa”, zostaje przedłużony do dnia 01.06.2021r. z uwagi na konieczność przygotowania rozstrzygnięcia, a także konieczność należytego i wyczerpującego rozpatrzenia sprawy.

Obwieszczenie

Ikona statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) w związku z art. 9, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Ogarka, do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Ogarka, gm. Włoszczowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii,  z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, planowanego do realizacji na terenie działek nr ewid. 327, 328, 329 obręb 21 Ogarka, wszczętego na wniosek Inwestora - firmy EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Łach.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek pełnomocnika działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 postępowania administracyjnego w sprawie:

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie 05 m. Włoszczowa gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 6220, 6221, 6228 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Kąty gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 19, 31, 33, 34, 39, 53, 67, 73, 90, 106, 110, 119, 134, 140, 186, 226 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Łachów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 526/5, 526/7, 538, 1350/2 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Wola Wiśniowa gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 487 stanowi mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Wymysłów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 518, 519 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Silpia Duża gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 644, 809 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Rogienice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 497, 645/1, 640 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Rząbiec gm. Włoszczowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 833 stanowi mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Przygradów gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 492/1, 492/2, 640 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Ogarka gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 724, 736, 740 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

 

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nieznanowice gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 64, 597, 598, 601, 602, 604, 605, 607, 618, 642 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

ZAWIADOMIENIE

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Motyczno gm. Włoszczowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 147, 154/1, 181, 183, 188, 190, 270, 441, 833, 173, 174/1, 174/2 stanowią mienie gromadzkie nie może zostać zakończone we wcześniej wyznaczonym terminie.

 

 

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:15:54, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)