Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że w dniu 20.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wraz z budową infrastruktury budynku magazynowego zlokalizowanego na działkach o numerach 204, 205, 206 w miejscowości Ewina, gmina Włoszczowa, na budynek inwentarski - hodowli bydła należący do Tomasza Ślęzaka zamieszkałego Ewina2, 29-100 Włoszczowa", powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

Ogłoszenie o przetargach

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ogłasza, że w dniu 13 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem-dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

 B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2015., poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE
z dnia 02.06.2017r.

Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Starosta Włoszczowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.05.2017r., uzupełniony dnia 31.05.2017r.; Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa; w imieniu której działa pełnomocnik: P. Michał Krzeszowski, os. Wojska Polskiego 3/19, 37-500 Jarosław; zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Dom Kultury w Kurzelowie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie Wesołego Miasteczka oraz przyznania wyłączności obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej „III Dożynki Gminne Kurzelów 2017” , ktora będzie miała miejsce w dniu 20.08.2017r. w miejscowości Kurzelów.

Informacja o wykazach

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu
w dniach od 30.05.2017r. do 20.06.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazów:
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie przy
ul. Jędrzejowskiej – dz. nr 3815/4;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej we Włoszczowie na os. Broniewskiego – dz. nr 7092/4;
- nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do wydzierżawienia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 10 lat położonej w Rogienicach – dz. nr 648.

Sprawozdanie

Zbieranie statystyk

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok, które przedłożone zostało na XXVI sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie w dniu 29 maja 2017 r.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm. i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 30.05.2017r. do 21.06.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszczowa wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa przeznaczonej do oddania w najem na okres do 10 lat na rzecz  Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Sosnowa 29.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

Ogłoszenie o konkursie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
 

                 Gmina Włoszczowa w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 217) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór
na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór w roku 2017 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powołania Komisji Konkursowej

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2017 r. zadania publicznego Gminy Włoszczowa pn. "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa w zakresie piłki nożnej dziewcząt".

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017 r. - aktualizacja

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-26 13:41:34, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)