Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Włoszczowa

o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.02.2017r., znak: SPN.III.7820.1.10.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowe”

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o konkursie projektów na realizację zadania publicznego "Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa"

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.)

 

Informacja

Zbieranie statystyk

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zbieranie statystyk

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
ogłasza sprzedaż mienia ruchomego w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji

Przedmiotem negocjacji jest samochód specjalny - pożarniczy marki KAROSA model CAS nr rej. TLWC413.

 

Wykaz

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o prawie zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r.  poz. 778 ze zm.), art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Ogłoszenie

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza sprzedaż mienia ruchomego w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.

Przedmiotem negocjacji jest samochód specjalny-pożarniczy marki KAROSA model CAS

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)

 

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 08.09.2016r.o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy
ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa


1. Przedmiot i cel dzierżawy - przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości (od ul. Południowej) o pow. 0,0760 ha z przeznaczeniem na cele rolne.
2. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, obręb 04 Czarnca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1074/2 o pow. 0,19 ha. Przeznaczenie w/g ewidencji gruntów i budynków – pastwiska trwałe – Ps.
Dla tej nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00001027/8. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawą gruntu w tym podatku od nieruchomości oraz do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów szczególnych.
3. Cena wywoławcza wynosi 95,00zł za przedmiot dzierżawy.
4. Czynsz dzierżawny płatny jest w stosunku rocznym do 31 marca każdego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłaszanym przez GUS. Gdy wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS będzie ujemny dzierżawca obowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości za poprzedni okres.
5. Wadium – 20,00zł.
6. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ogłoszenie o przetargu

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa
ogłasza, że w dniu 08.09.2016r.o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Włoszczowa przy
ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w dzierżawę na okres nie dłuższy niż 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa


1. Przedmiot i cel dzierżawy - przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości (od ul. Włoszczowskiej) o pow. 0,0665 ha z przeznaczeniem na cele rolne.
2. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, obręb 04 Czarnca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1074/2 o pow. 0,19 ha. Przeznaczenie w/g ewidencji gruntów i budynków – pastwiska trwałe – Ps.
Dla tej nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00001027/8. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawą gruntu w tym podatku od nieruchomości oraz do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów szczególnych.
3. Cena wywoławcza wynosi 85,00zł za przedmiot dzierżawy.
4. Czynsz dzierżawny płatny jest w stosunku rocznym do 31 marca każdego roku. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłaszanym przez GUS. Gdy wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS będzie ujemny dzierżawca obowiązany będzie do zapłaty czynszu w wysokości za poprzedni okres.
5. Wadium – 20,00zł.
6. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14.07.2016 r.

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 13 lipca 2016r. wpłynął wniosek o wydanie zarządzenia określającego szczegółowy sposób postępowania pracowników podległego urzędu z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.  Wniosek złożył zawodowy lobbysta Pan Artur Brylikowski zarejestrowany pod nr 00351, świadczący usługi na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House.

 

Zarządzenie nr 0050.38.2016 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2016r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o uzgodnieniach projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o prawie zapoznania się z zebranymi dowodami przed wydaniem decyzji

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r.  poz. 199 ze zm.), art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „54755” wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną zasilającą, droga dojazdową i zjazdem z drogi wojewódzkiej 742, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 448/2, 9000/2, 9000/5 położonych we Włoszczowie, zostały dokonane następujące uzgodnienia:
1. Starosty Włoszczowskiego - postanowienie znak: ROL.673.1.52.2016.III z dnia 2016-06-09.
2. Pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: NGP.II.7637.62.2016 z dnia 2016-06-14, w którym informuje, że można uznać projekt decyzji za uzgodniony na warunkach określonych w art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach – postanowienie Nr 34/2016 z dnia 2016-06-13.
4. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Starosty Włoszczowskiego, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Geologa Wojewódzkiego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy nie zajęli  stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie, co zgodnie z art. 53 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy uważa się za dokonanie uzgodnienia.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015., poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 17 czerwca  2016r. na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, działającej przez pełnomocnika została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXs, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 2845/1, 2826/4, 2878/5 położonych we Włoszczowie.

Obwieszczenie

Zbieranie statystyk

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gminy Włoszczowa
o  wydaniu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015., poz. 199 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 16 czerwca  2016r. na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna, Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, działającej przez pełnomocnika została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorcy w m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska 13, g. Włoszczowa – RE Kielce” wg opracowania: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych SN 15kV i nN 0,4 kV, budowa złączy kablowych”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr  3835/2, 3875/4, 3875/6, 3875/7, 3875/9, 3875/10, 3875/11, 3875/12, 3875/13, 3875/14, 3876/2, 3876/3, 3876/4, 5151/1, 7507 położonych we Włoszczowie w rejonie ul. Jędrzejowskiej i ul. Rolniczej.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-17 13:50:06, zmian dokonał(a): Michał Ślęzak

WCAG 2.0 (Level AA)