Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zbieranie statystyk

Zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznych określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) – rozdziale 2a. Zgodnie z przepisem art. 23a ustawy - ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna (art.23g ust.1 ustawy):

1) udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa pod adresem www.wloszczowa.eobip.pl
2) udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa. 3)  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.             

Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) określa się następujące warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1. Podmiot wykorzystujący  ponownie  informację publiczną pochodzącą od Gminy Włoszczowa jest zobowiązany do:

1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Włoszczowa.

2) przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie. (Pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana).

3) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle jej pochodzenia.

4) poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

Gmina Włoszczowa nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

2.    Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym:

1) Informacje publiczne udostępniane  są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy:

  • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Gminy Włoszczowa, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2) Informuje się, iż mogą być:

  • określone warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazane wnioskodawcy,
  • naliczone opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3) Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku (art.23g ust.4 ustawy).

4) W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art.23g ust.4 ustawy).

5) Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94)  

6) Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej składa się  na formularzu określonym w pkt 5 w formie dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.)

3. W myśl art. 23g ust. 8 ustawy, odmawia się ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

1)      dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy lub w przepisach odrębnych ustaw.

2)      ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

4. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w sytuacji określonej w art. 23f ust.2 ustawy „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.” (art. 23g ust. 9 ustawy).

5. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1)      odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2)      uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt. 2 przedmiotowej ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zgodnie z treścią art. 23i ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), z tym że:

1)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

2)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Michał Hebdowski (hebdow)
Data wytworzenia:
2013-11-06
Data publikacji:
2013-11-06
Data ostatniej zmiany:
2013-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-21 13:06:09, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)