Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Na zadanie pn. " Wykonanie usługi wycinki drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Włoszczowa"

Zaproszenie do złożenia ofert

Zbieranie statystyk

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn "Remonty dróg tłuczniowych"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający-Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń zm.) na "Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Włoszczowa".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn: „Remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni, skoczni w dal Zespołu Placówek Oświatowych nr2 we Włoszczowie ul. Różana 16 dz. nr ew. 7501, 7503,7504,7505,7506, obręb 07 – wymiana oświetlenia boiska”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty z propozycją cenową na zadanie pn.: "Wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym położonym w Nieznanowicach 44".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2017r."

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2017r. z zastosowaniem emulsji i grysu podawanych pod ciśnieniem z remontera"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Wykonanaie róbt wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2017 r."

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków Gminy wraz z opracowaniem kosztorysów nakładów inwestycyjnych na poprawę efektywności energetycznej dla tych obiektów oraz wykonanie studium wykonalności inwestycji"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaptrasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2016/2017"

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanmie pt. "Wykonanie robót wykończeniowych ogólnobudowlanych w budynku Domu Ludowego w Kuzkach w 2016r".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „ Budowa urządzeń wodnych mających na celu odprowadzenie nadmiaru wód ze stawu ziemnego położonego na dz. nr 518 w miejscowości Bebelno Wieś".

Zaproszenie do złozenia oferty

Zbieranie statystyk

na zadanie pn. "Przeprowadzenie działań wspierających Gminę Włoszczowa w przygotowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Włoszczowa na lata 2016–2024”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie obsady przydrożnego pasa ziemnego

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Włoszczowa".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy Przedszkola gminnego we Włoszczowie”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia  oferty  na zadanie pn. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg publicznych  gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2016r. z zastosowaniem emulsji i grysu pod ciśnieniem (remontera)”.

Zapytanie ofertowe

Zbieranie statystyk

Zamawiajacy Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego budynków Gminy Włoszczowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz kosztorysów inwestorskich dla najefektywniejszych wariantów termomodernizacji.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2016r.".

Zaproszenie do złożenia oferty

Zbieranie statystyk

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych we Włoszczowie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-10-17 08:27:20, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)